UNDER CONSTRUCTION

новини от общината

заседания

Днес 20 януари, приключиха заседанията на постоянните комисии към ОбС за подготовката на януарското редовно заседание, което ще се проведе на 27 януари. Основната тема бе проектобюджетът за 2017 година.


Днес две заседания проведе комисията „Финанси и бюджет”. Преди обяд бяха разгледани проектите за бюджет на общинските предприятия и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити. Съветниците изслушаха управителите и поставиха въпросите си относно плануваните приходи, разходи и изпълнението на финансовия план. Всяко едно от общинските предприятия представи плана си за годината. С изключение на „Спортни имоти и прояви, всички останали имат балансирани бюджети, които им позволяват с приходите да покриват разходите си. На тези, които им остават преходни остатъци, като на Дом стари хора – Самоков, докладваха, че ще използват средствата за ремонти. Съветниците предложиха да се направи цялостно плануваният ремонт на покрива и саниране на фасадата. В бюджета на част от предприятията са заложени и ремонти, които също се покриват от собствените им приходи. „Спортни имоти и прояви” планират приходи в размер на 50 хил. лв., които са от наеми и спортни прояви. В сравнение с миналата година размерът на приходната част се запазва. Предприятието има разходи в размер на 450 хил.лв., като половината от тях са за издръжка на залата – около 200 хил. лв. е стойността на консумативите. 110 хил. лв. е субсидията за спортните клубове. Останалите разходи са за ремонти, заплати на персонала, външни услуги и консумативи. Дофинансирането на бюджета на предприятието е част от политиката на община Самоков за насърчаване на спортната дейност сред децата и младежите. Целия бюджет в приходната и разходната част, както и капиталната програма бяха разгледани на следобедното заседание, като комисията ще предложи за приемане проекта на общинската финансова програма.

Заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район ще се проведе на 26 и 27 януари в хотел „Боровец Хилс“ в курорта Боровец. В състава на регионалния съвет участват представители на министерства, областните управители на петте области на Югозападен район – София, Софийска, Перник, Кюстендил и Благоевград, кметове на общини и членове на общинските съвети, както и представители на социално-икономически партньори. Ще бъдат представени значими проекти на общините, бизнеса и други органи и организации. Ще бъде изнесена актуална информация относно възможностите за кандидатстване по програми, съфинансирани по европейските структурни фондове. Ще се обсъдят предложения за разработване на Алманах за регионите. Като част от дневния ред ще бъдат представени добри иновативни практики на бизнеса от Софийска област. В тази връзка Община Самоков ще презентира своите инициативи за насърчаване и подпомагане развитието на снежните спортове сред децата и младежите съвместно с фирма „Бороспорт“. През втория ден на форума е предвиден доклад за дейността на Националния доверителен екофонд, добри практики при реализиране на различни политики в Софийска област.

Заслужена награда получи Дома за стари хора в Самоков. Тя бе присъдена на управителя Виолетка Павлова и е за постигнати добри резултати и споделени добри практики. Набюдението, анализът и оценката на дома включват състоянието на материалната база, обзавеждането, и създадените условия за възрастните хора. Задоволяване потребностите на домуващите - ежедневни, здравни, и социални, също са наблюдавани и оценявани. Наградата за Дома за стари хора в Самоков бе присъдена от Фондация „Човешки ресурси в България и евроинтеграцията“, Националното сдружение на организациите за социални услуги и списание „Човешки ресурси“. Тя бе връчена на официална церемония от академик доктор Ганчо Попов, на 18 януари. Управителят на дома Виолетка Павлова сподели, че Дома за стари хора в Самоков отдавна работи добре, и че от няколко месеца са набюдава завишен интерес от страна на желаещи за настаняване - както от община Самоков, така и от други места. Тя допълни, че в момента има 30 души чакащи. За съжаление обаче, има едва 3 свободни места и предстои да бъдат настанети лица от града.

новини от общината

подготовка

Кметът Георгиев взе участие в Управителния съвет на Националното сдружение на Общините в Република България, проведен през тази седмица за подготовката на предстоящото Общо събрание на сдружението през месец февруари. Обсъдено е разширяването на обхвата на Фонд Флаг.


Както знаете неговата основна цел е подпомагането на общините в процеса на подготовката и успешното изпълнение на проекти като за целта се отпускат кредити. Идеята е в бъдеще да се финансират не само проекти по оперативните програми, но и извън тях, включително пътища, тротоари и др. Кметовете са коментирали и позицията на общините във връзка с новите начини за определяне на таксите за битови отпадъци. В него се казва“ проведете реална децентрализация, която ще позволи на нас и нашите граждани самостоятелно да решаваме местните ни проблеми“. Гражданите очакват решенията да се вземат по открит и ясен начин. Общините настояват държавата да поеме и изпълни ангажиментите си за предоставяне на ресурси, гарантиране на устойчивостта и независимостта на местните власти. Направени са редица конкретни предложения. Всеки нов парламент идва с добри намерения за развитие на местното самоуправление, но си отива с неизпълнени обещания, а реформите се отлагат. Всичко това води до напражение в общините. Посланието завършва с пожелание за успех в предстоящата надпревара. Общото събрание на сдружението ще се проведе на 23 февруари.

Самоковската болница е включена в списъка на общински болници в труднодостъпни или отдалечени райони за 2017г.  За оценяване на лечебните заведения, които са разположени в отдалечени и труднодостъпни райони, е предвиден специален ред, с което се гарантира достъпът на населението до медицинска помощ. Националното сдружение на общините в Република България ежегодно подготвя и представя списък на болници, отговарящи на определени критерии. Основният критерии е отдалечеността на обслужваните от общинската болница населени места от областната болница на повече от 40 км. Въведен е и коефициент за затруднения достъп до планинските населени места, който води до увеличено време на пътуване, пътната инфраструктура, релефа. Сред допълнителните критерии е относителният дял на населението в нетрудоспособна възраст и равнището на безработицата. За целта се заделя ресурс в бюджета на Министерство на здравеопазването за подкрепа на лечебни заведения. Това са общо 66 болници, сред които попада и МБАЛ – Самоков.

Проект за изменение и допълнение на закона за туризма е качен на сайта на ресорното министерство. Мотивите за предложението са, че трябва да се отреди място на туризма като приоритетен отрасъл и съответно да се регламентират функции, отговорности и дейности. Законът за туризма е основният нормативен документ, който регламентира сектора. Той беше представен още през януари 2016 година. Заради големия брой проблеми, които трябваше да бъдат решени с него, бяха организирани срещи с бранша и работни групи, които обединиха ангажираните страни. Сред новите моменти в него са разработване на регламент за националните курорти, създаване на специализирано звено за контрол към министъра на туризма, допълнително гарантиране правата на потребителите при организирани пътувания с туроператор и други. Със законопроекта се предвижда министърът на туризма да разработи и внесе за приемане в Министерския съвет проект на наредба за управление и организация на туристическата дейност на територията на националните курорти, като конкретно ще бъдат посочвани ангажиментите за изграждане, поддържане и благоустрояване на туристическа инфраструктура; зелените площи; популяризиране и рекламиране на възможностите за туризъм, осигуряване на обществения ред; организация на движението, паркирането; разполагане на преместваеми обекти и съоръжения, осигуряване на медицинско обслужване; организация на работното време и озвучаването на открити площи; контрол от компетентните органи. Очертават се по-ясно и се разширяват функциите и задачите на общинските съвети, кметове на общини, консултативни съвети. Туристическите информационни центрове играят важна роля в развитието и популяризирането на дадена туристическа дестинация и в прякото обслужване на туристите на място. За да се гарантира качеството на организацията на работа и на предоставяните услуги, с промените се въвежда сертифицирането им, което е доброволно. Туристическите центрове са ангажирани с информационна, рекламна, маркетингова, образователна и други дейности в подкрепа за развитието и популяризирането на туризма на местно ниво. Предвидена е възможността да извършват дейност и като туристически агент.

От днес 19 януари, се отменя грипната епидемия на територията на Софийска област. През втората седмица на 2017 година регистрираната заболяемост от ОРЗ и грип е на ниво 204.72%, а от началото на тази седмица се запазва тенденцията към спад на заболяемостта, информират от РЗИ-Софийска област. Поради тази причина, всички предприети противоепидемични мерки в условията на грипна епидемия се отменят, считано от 19 януари 2017 г., допълват от Регионалната здравна инспекция.

За поредна година Министерството на околната среда и водите обяви официалния старт на националната кампания „За чиста околна среда“, в която общини, кметства, училища и детски градини могат да участват с проекти за озеленяване, изграждане на детски площадки, зони за отдих и други, съобщават от пресцентъра на министерството. Кампанията се финансира от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. Тази година срокът за подаване на предложения от училища и детски градини е 17 февруари, а за общини и кметства е 2 март. Максималният размер на финансирането за общини е 10 хил. лв. на проект, а за училищата, детските градини е 5000 лв. Най-високо ще бъдат оценявани предложенията, които се осъществяват с участие на децата, както и на техните родители. При общинските проекти висока оценка ще получат тези, които са свързани с почистване на замърсени площи и облагородяването им, създаване на зони за отдих, ремонт на стари площадки. През миналата година в общината бяха реализирани три проекта по националната кампания „За чиста околна среда“ - в селата Продановци, Широки дол и Радуил.

Ало, МВР...

Множество различни по вид наркотици са иззети от дома на криминално проявен мъж от Самоков

След разследване под ръководството на районната прокуратура извършителят е привлечен като обвиняем и му е наложена мярка за неотклонение „парична гаранция“


Около 19.20 часа на 14 януари, при провеждането на специализирана полицейска операция на територията на града, служители на РУ- Самоков предприели проверка на лек автомобил „Мерцедес“. При проверката, у 28- годишния пътник от Самоков, служителите на реда открили пликче с около 1 грам суха тревиста маса- канабис; пликче с две розови таблетки с щампа, реагиращи положително на метамфетамин и трето пликче с 8 хартиени сгъвки, съдържащи общо около 8 грама бяло прахообразно вещество- амфетамин. Намерените наркотични вещества били иззети, а мъжът задържан в районното управление. В рамките на образуваното по случая досъдебно производство криминалистите предприели претърсване на адреса на задържания мъж. В обитавана от него стая те намерили и иззели електронна везна; пакет суха зелена тревиста маса с тегло около 10 грама, реагираща на канабис; пликче с две розови таблетки с щампа- метамфетамин; кафява плочка с тегло около 8.5 грама- хероин и 91.5 грама увито в найлон бяло вещество на бучки с неправилна форма- амфетамин. В хода на проведеното разследване са събрани достатъчно доказателства за виновността на извършителя, в резултат на което на 17 януари криминално проявеният и осъждан мъж е привлечен в качеството на обвиняем и с прокурорско постановление му е наложена мярка за неотклонение „парична гаранция“.

На 12 януари около 21.30 часа жител на село Райово сигнализирал в полицията за извършена взломна кражба от дома му. При огледа на местопроизшествието е установено, че в къщата е проникнато по- рано през деня чрез взломяване на входната врата. По данни на тъжителя са отнети сумата от 9000 лева и златно колие. Активните оперативни и процесуално- следствени действия продължават и към момента в рамките на образуваното досъдебно производство.

С мнение за съд приключиха производствата срещу двама самоковци- нарушители зад волана. На 9 януари в РУ- Самоков било образувано бързо производство срещу местен жител, че шофира без свидетелство в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото деяние, с влязло в сила наказателно постановление. На 16 януари е привлечен като обвиняем и делото е изпратено в районната прокуратура с мнение за предаването му на съд. В качеството на обвиняем е привлечен и 59годишен, управлявал по третокласния път Говедарци- Мальовица лек автомобил с 1.5 промила алкохол. На обвиняемия е наложена мярка за неотклонение „подписка“ и делото е изпратено в районната прокуратура с мнение за съд.

спорт

класиране

Рекордно класиране до момента през сезона – 17-о място в слалома за ФИС в Райтералм, Австрия, записа самоковецът Георги Околски. Спортист № 10 на града ни за 2016 г. завърши с общо време от двата манша 1:47.56 мин. и с изоставане от 2.29 сек. от победителя Зан Спилар от Словения се нареди на престижната 17-а позиция. 18-годишният алпиец изпревари 96 скиори, а други 26 не успяха да завършат състезанието.


Спортист № 1 на Самоков за 2016 г. – сноубордистът Валентин Миладинов, започна ударно международното си участие през сезона. Възпитаникът на клуб „Бороборд” грабна бронзовия медал в дисциплината бордъркрос на състезанието за юноши на ФИС-джуниър в Чехия.

Седем златни медала грабнаха сноубордистите на клуб „Бороборд” от състезанията за купа „Пампорово”, състояли се на писта „Стената” в едноименния курорт. Тройни победи в дисциплините слалом, гигантски слалом и слоупстайл завоюваха Неда Пенчева /момичета до 13 г./ и Борис Петров /момчета до 15 г./. Марто Бойчев спечели слоупстайла при момчетата до 11 г., като добави и пето място на слалом. Още няколко представители на „Бороборд” – Никола Василев, Димитър Кучиев, Иван Христов, Пламен Кръстев, Симеон Чалъков и Павел Вълков, влязоха в първата десетка в своите възрастови категории. По едно бронзово отличие към успехите на самоковските сноубордисти добавиха представителите на клуб ОуТиПи Георги Караджинов и Камен Сотиров, а Ерик Ненков, Никола Бушев, Марио Веселинов и Яна Попова също влязоха сред най-добрите 10 в отделните дисциплини.

Трима самоковски ски-бегачи ще представят България в състезанието за купа „Тополино“, двама са ученици в СУ „Н. Велчев“ Състезателите на СК „Рилски скиор“ и ученици в Спортно училище „Н. Велчев“ Александър Огнянов и Марио Матиканов се включиха в контролното състезание за определяне отбора на България за участие в 34 –то състезание, популярно като неофициално Световно първенство за деца „Тополино“. Те оглавиха класирането в своите възрастови групи в бягането – класически стил, съответно на 7 км и 5 км. Третият е Дани Чаушев, ученик в 4 кл. в ОУ „Митрополит Авкс. Велешки“. Надпреварите се състояха в Боровец на писта “Бистрица”. На 21 и 22-ри януари състезателите, водени от треньора Лиляна Кръстева, ще се впуснат в битка за челни класирания сред конкуренция от 200 скиори за всяка възраст от цял свят.

Под пълната доминация на самоковските скиори – момчета и момичета до 16 г., преминаха състезанията по слалом и гигантски слалом за купа „Пирин”, състояли се на писта „Чалин валог” в Банско. Двойни победители в надпреварите станаха Антон Томов и Ева Вукадинова, а веднага зад Вукадинова в слалома се нареди Никол Николова. Шести и осми зад Томов в слалома завършиха адашите Георги Конярски и Георги Асенов, а последният финишира 9-и в гигантския слалом. Още три медала грабнаха скиорите в категорията до 14 г. Сребро и бронз в слалома и гигантския слалом заслужи Георги Морунов, а Стефан Ярловски завърши втори в гигантския слалом и 6-и в слалома. Мартин Ярловски записа 11-о и 12-о място, а Влади Владимиров бе 10-и и 16-и. Мартина Иванова остана на косъм от място в призовата тройка, като на два пъти даде четвърти резултат. Белослава Маджарова пък бе 9-а в гигантския слалом. Всичките ни скиори - участници в надпреварата за купа „Пирин”, са представители на клуб „Боровец” и са ученици в СУ „Никола Велчев”. Треньор им е Борислав Банков, учител по ски алпийски дисциплини в училището.

Девойките на „Рилски спортист” влязоха със загуба в календарната 2017 г., след като бяха надиграни със 79:58 при визитата си на „Балкан” в Ботевград на 15 януари. „Зелените” влязоха ударно в мача и още в началото натрупаха двуцифрена преднина, която постепенно увеличиха и през втората част тя достигна 21 пункта – 51:30. Самоковки се представиха по-достойно в третия и четвъртия период, но така и не успяха да намалят пасива си. В следващия кръг възпитаничките на Борислав Трифонов ще имат ново гостуване, този път на аутсайдера „Тони 7”. Двубоят в Сливен е насрочен за събота, 21 януари, от 16 ч.

страница 8 от 1018

8

Плащане

Вече можете да платите чрез

the logo of easy pay


sexyhub Cucumber Insertion Ex Girlfriend Pussy To Mouth Nongfha Ex Girlfriend 2 My Sister Alone At Work Lily Labeau Chastity Cock Prisoner Cute Tattoo Girl Fingering