бюджет - обсъждане

оценка: / 0
лошотличен 

Проведе се обществено обсъждане на проекта за бюджет за 2017

На обсъждането присъстваха общинското ръководство, второстепенни разпоредители с бюджетни средства, ръководители на общинските предприятия, общински съветници и граждани. Зам. кметът по финансовите въпроси Сия Шехтанова представи финансовата рамка на общината за 2017. Общият размер на бюджета е в размер на 32 208 393 лв., като от тях средствата от държавния бюджет са 12 930 793 лв, а собствените приходи – 17 999 297 лв.


Г-жа Шехтанова подчерта, че е заложено увеличение над 6% при изпълнение на собствените приходи, в сравнение с 2016 г. Близо 20% от общия размер на бюджета е предвиден за капиталови разходи през годината. Инвестиционната програма бе представена от гл. експерт Светослав Ранов, който разясни по конкретните параграфи и за кои обекти са предвидени средства. Общия размер на капиталовите разходи е 11 169 182 лв. Предвижда се изграждане на многофункционални спортни площадки в училищата, изграждане на детска площадка в ОДЗ „Звънче” и интерактивна площадка в ОДЗ „Самоково”. Предвидено е закупуването на имуноложки апарат на стойност 100 хил. лв. за МБАЛ. Най-сериозна си остава сумата за инфраструктура. Предвижда се основен ремонт на улици в града. Заделени са и средства за селата, като се залага основно на асфалтиране и ремонт на водопроводи. Отделно са заложени 250 хил. лв. за малки благоустроителни мерки по селата. Има инвестиции и в социалната сфера - в центъра за социална рехабилитация, дом стари хора, домашен социален патронаж. Продължава благоустрояването на „Възраждане” и „Самоково. Ще продължи и съвместната работа с ВиК, като общината ще закупува части за ремонт и подмяна на водопроводи и канали, а ВиК ще извършва строителната дейност. Сериозни средства са заложени и за проектиране, в това число за ОУП на цялата община, ОУП на Околите, ПУП за индустриалната зона, стария център на Боровец и за пазара. Сия Шехтанова подчерта, че в проекта не са индикирани средствата по европейски програми и проекти, а има и такива, които са започнали от миналата година и продължават в 2017. На обсъждането бяха поставени въпроси свързани с доуточняване на разходите по някои обекти или по отношение на предвиденото проектиране. Във връзка с проектирането на пазара, стана ясно, че се предвижда изграждане на пазар от затворен тип, с подземен паркинг. Доуточнено бе, че средствата в размер на 250 хил. лв. за населените места, не са единствените и че отделно от тях са заложени асфалтирането и водопроводите. Разяснено бе, че са заложени средства за доизграждане на осветлението в града и селата. Предвидено е и доизграждане на видеонаблюдението. На поставен от гражданин въпрос, кметът отговори, че тази година са заложени средства за цялостно измиване на улиците в града. По другия казус – защо се налага дооборудване на депото със собствени средства стана ясно, че е направен компромис, за да разполага центърът с компостираща и сепарираща инсталация. Обсъждането продължи повече от час, като основно дискусията се разрази около капиталовата програма на общината.

Плащане

Вече можете да платите чрез

the logo of easy pay


sexyhub Cucumber Insertion Ex Girlfriend Pussy To Mouth Nongfha Ex Girlfriend 2 My Sister Alone At Work Lily Labeau Chastity Cock Prisoner Cute Tattoo Girl Fingering