сесия на ОбС-Самоков

оценка: / 0
лошотличен 

Днес 27 януари, бе приет бюджета на община Самоков за 2017 г.

Финансовата рамка на общината за тази година е в размер на на 33 546 320 лв. От тях приходите от делегирани от държавата дейности са 14 058 714, а тези от местни дейности 19 487 606 лв. В сравнение с 2016 местните приходи са завишени средно с около 10%. От общия размер на приходите делът от местни данъци и такси е 3 580 000 лв., а останалите са от разпореждане с общинска собственост, трансфери, обща изравнителна субсидия, преходен остатък и др. Разходите за делегираните от държавата дейности са в размер на целевите приходи от републиканския бюджет, но тези дейности се дофинансира от общината със сумата от 12 253 лв. във функция „Образование” и 18 550 лв. във функция „Култура”.


С местните приходи през 2017 година ще се финансират местните дейности, като е предвиден и резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на 750 хил. лв. Капиталовите разходи за текущата година са в размер на 6 187 446 лв., като обектите, които ще се финансират са залегнали в списък, неразделна част от бюджета. С приемането на бюджета бе одобрено разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, както и разчетта на капиталовите разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи и приходите от приватизацията. Помощите по решения на ОбС запазиха размера си от 50 хил. лв. и за 2017. С около 60 хил. лв. ще се дофинансират вътрешноградския транспорт и линиите Самоков- Клисура, Самоков – Гуцал и Гуцал Костенец. Одобрени бяха 10 хил. лв за стипендии за ученици и студенти с изявени дарби в природоматематическите, хуманитарните науки, изкуството и спорта. Субсидията за читалищата през 2017 е в размер на 379 600 лв.. За финансиране на спортни клубове и организиране на спортни състезания са предвидени 240 000 лв. Разпределението на средствата за спортните организации да се извърши съобразно методиката в Правилника за условията и реда за субсидиране дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Самоков, утвърден от Общински съвет- Самоков. Събитията от Културния календар на община Самоков ще се обезпечат със сума в размер на 298 950 лв. съгласно. По отношение на субсидиите за спорт се упълномощава кмета да определи и договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства . Утвърден бе списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разходи за пътуване от местожиивеене до месторабота и обратно. Одобрен бе и индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 5 291 691 лв. В рамките на решението за приемане на бюджета бе одобрена и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2017 г. -2019 г. , която се изготвя ежегодно и се актуализира съобразно размера на приетия бюджет за текущата година. Определени бяха бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити. Утвърдиха се и бюджетите на общинските предприятия. Определен бе и максималния размер на общинския дълг за текущата година в размер на 3 647 935 лв., В бюджета за 2017 година е посочена и прогнозна стойност на размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през годината -  943 572 лв. Изрично бе посочено, че дейностите от местно значение за кметствата, ще се финансират с 30% от приходите от продажба или наем на имоти в съответното населено място. Задължават се ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет, да разработят и представят в едномесечен срок в общинска администрация конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общински съвет бюджет. Субсидирането на разходи за дейности, финансирани с общински приходи се извършва в размер на 90 на сто от одобрените от Общинския бюджет за 2017 година с изключение на разходите на второстепенните разпоредители в сферата на образованието за дейности -общинска отговорност, като останалите 10 на сто се предоставят през четвъртото тримесечие, след анализ на изпълнението на общинските приходи и при доказана финансова необходимост. На днешната сесия бе приет „Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Самоков”. След влизането на решението в сила кметът на общината трябва да предостави приетия анализ на областния управител за изготвяне на Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Софийска област. С решение на ОбС бе дадено съгласие Община Самоков да кандидатства за външно финансиране по Проект „Красива България” с обекти: „Текущ ремонт на сграда на бивш родилен дом и „Текущ ремонт на Младежки дом- гр. Самоков” като декларира, че при одобрение на проектите ще осигури 60 % от финансовите средства за тяхното реализиране в размер на 75 022 лв. за бившия родилен дом и 123 497 лв. за младежкия дом. На днешната сесия бяха приети отчетите на Програмата за разпореждане с общинска собственост и Програмата за приватизация и бяха приети новите разработки за 2017 г. Те са част от планирания приход в общинския бюджет в раздела на местни приходи.

Плащане

Вече можете да платите чрез

the logo of easy pay


sexyhub Cucumber Insertion Ex Girlfriend Pussy To Mouth Nongfha Ex Girlfriend 2 My Sister Alone At Work Lily Labeau Chastity Cock Prisoner Cute Tattoo Girl Fingering