Проведе се мартенската сесия на ОбС

оценка: / 1
лошотличен 

Днес се проведе мартенското редовно заседание на ОбС.

Сесията започна с две питания. Първото бе от общинския съветник Ирена Коцева относно делото, заведено от консорциума, спечелил и изпълнил поръчката за изграждане на общинския жилищен блок, с финансовата претенция към общината в размер на близо половин милион лева. "Какви са мотивите на изпълнителя да заведе това дело и какви действия ще предприеме общината, за да защити интересите си?". Отговор на питането даде кметът на общината: Наистина са предявени финансови претенции към общината чрез съда, като мотивите на консорциума "Лобут, Конярски и сие" са, че има разминаване в квадратурата на застроената площ в идейния проект, върху който са направени офертите и работния проект, на база на който е станала реализацията на обекта. Разликата е 449 кв. м и изпълнителят изисква общината да я заплати, като калкулираната цена е в размер на 432 620 лв. с ДДС. Общината е заплататила на фирмата изпълнител 3 885 515 лв. без ДДС, но тази сума е калкулирана на база застроена площ в размер на 5 257 кв.м. Реално застроентата площ е 5 707 кв.м. Консорциумът е предприел в началото стъпки за получаване на тази сума, като още през октомври миналата година са изпратили писмено искане до общината. Отговорът на искането е, че общината няма да плати разликата, тъй като в сключения договор са посочени условията за изпълнението на поръчката и самите условия на конкурса и офертата. Още повече в Закона за обществените поръчки има забрана за изменение на сключени вече договори. Следващата постъпка на изпълнителя е исково писмо от 14 февруари тази година за удовлетворяване на финансовите претенции. След поредния отказ от страна на общината и невъзможността спорът да бъде решен извънсъдебно, консорциумът завежда финансово дело. Кметът заяви, че в защита на своите интереси община Самоков е оспорила исковата молба и има своите реални шансове в съда да защити позициите си.

Второто питане бе отправено от съветниците от политическа партия "Атака". Основният им въпрос бе свързан със създалото се обществено напрежение по отношение на изграждането на регионално депо за битови отпадъци, какво ще се случи ако общината не реализира проекта и какви са алтернативите. Отговорът отново бе даден от кмета на общината. Във връзка с директивите на Европейския съюз по отношение съществуващите сега депа и изграждане на регионални депа, ангажиментът поет от Република България за изграждане на система от съоръжения в страната / 56 регионални системи / е с оглед прилагане на изискванията на Директива относно управление на отпадъците и Директива относно депонирането на отпадъците. Във връзка с тези ангажименти, община Самоков е изпратила писмо до Министерство на околната среда и водите още през 2004 година, с искането да отпадне регионалния принцип и да се изгради депо само за нашата община. Отговорът от екоминистерството е бил, че ако общината желае може да си изгради собствено сметище, със собствени средства, като разбира се проектите трябва да получат одобрението на ведомството. Именно в резултат на това писмо министерството определя за изграждане на регионално депо - Костенец. След този отговор община Самоков предприема стъпки за създаване на сдружение със четирите съседни общини за изграждане на регионално депо. Отпуснатите средства по "Оперативна програма Околна среда" за извършване на необходимите проучвания до момента са изплатени стотици хиляди левове на чуждестранни консултантски фирми. По програмата 2013 -2020 няма да се финансират общини, които нямат готовност да стартират строителството на депата. Ако община Самоков се откаже от реализирането на проекта това означава, че трябва автоматически да започне да води преговори и да си осигури регионално депо, където да кара боклука. Най- близките са Севлиево, Карлово и Цалапица. По груби сметки минимум около милион и половине ще струва транспортирането и депонирането на боклука, това ще означава около пет пъти зяавишаване на такса смет и разходите ще могат да се покрият при 100% събираемост. В отговора бяха посочени и цифри - ако до сега един апартамент плаща такса смет в размер на 73 лв., след калкулацията сумата ще стане 510 лв. Контейнерите на фирмите в момента се плащат 840 лв. годишно, новата цена ще бъде 5740 лв. За Боровец тази такса ще нарастне двойно. От друга страна общината е в патова ситуация и собствениците на регионални депа ще могат да диктуват условията. Възможностите за нови проекти пред общината са доста ограничени освен по отношение на времето, но и по отношение на терени, които да отговарят на изискванията. С днешна дата ОбС взе решение, с което дава съгласия Община Самоков да кандидатства за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 год.”, Приоритетна ос 2 „Финансиране на изграждане на инфраструктура за управление на отпадъците". Регионалната система за управление на отпадъците в регион Костенец е част от системата от регионални съоръжения, осигуряваща екологосъобразно обезвреждане на цялото количество неопасни отпадъци и като такава е една от системите, за които е предвидено частично финансиране със средства от Приоритетна ос 2 на ОПОС. Освен едната клетка, ще се осигурят и половината от средствата за рекултивация на старото депо.

 

5 хил.лв отпусна Общинският съвет на Съюза по аеробика в България за провеждането на „Световна купа Боровец 2011 за мъже и жени” и „Международен турнир за юноши и девойки – Боровец 2011". В решението бе допълнено да бъде предложено на организаторите състезанията да се провеждат в зала „Арена Самоков”. Съгласуван бе Годишен план за дейността на Звено Вътрешен одит при Община Самоков за 2011 г. Ще бъде изработен подробен устройствен план за изграждане на парк в регулацията на село Белчин. Планът предвижда оформяне на паркова зона, зелени площи, детска площадка със съоръжения за игри, пейки, лампи, кошчета за боклук, чешма. Предвижда се още да бъдат ситуирани декоеративни информационни и рекламни елементи. Взе се решение за провеждане на търг за продажба на земеделски имот от 321 кв.м при начална тръжна цена от 2 605 лв. Чрез публичен търг с явно наддаване ще се продава земеделска земя, осма категория в замлището на с. Поповяне при начална тръжна цена от 548 лв. В контекст на горното решение Общински съвет даде съгласие за отдаване под наем за срок от 1 година на част от съседен имот с площ от 60 дка. Наемателят ще заплати наем от 4 / лв/дка на година, както и ще поддържа пасището в добро земеделско и екологично състояние. Той е длъжен да почиства пасищата и мерите, обект на договора както и да опазва постоянно затревените площи в близост до гори от навлизане на дървесна и храстовидна растителност в тях. Наемателят е длъжен да осигурява свободен достъп до пасищата и мерите, на всички тревопасни животни , отглеждани в населеното място. Също така няма право да събира такса на собствениците на животни, независимо от разходите, които е направил по почистването на пасищата. Във връзка със заявен интерес се взе решение за провеждане на търг за отдаване под наем на 1000 дка ливади, за пасища в землището на Широки дол. Началната тръжна годишна наемна цена е 4 лв. Гласувани бяха изменения в наредбата за отдаване под наем и продажбата на общински жилища. С новите изменения вече списъкът на картотекираните граждани се утвърждава от кмета на общината, а не както до сега от ОбС. Въз основа на настанителна заповед срокът на договора ще бъде три години. При изтичане срока на настаняване, договорът може да бъде продължен еднократно с анекс за срок от година с решение на комисията.

 

 

Плащане

Вече можете да платите чрез

the logo of easy pay


sexyhub Cucumber Insertion Ex Girlfriend Pussy To Mouth Nongfha Ex Girlfriend 2 My Sister Alone At Work Lily Labeau Chastity Cock Prisoner Cute Tattoo Girl Fingering