бюджет - обсъждане

оценка: / 0
лошотличен 

Проведе се обществено обсъждане на проекта за бюджет за 2017

На обсъждането присъстваха общинското ръководство, второстепенни разпоредители с бюджетни средства, ръководители на общинските предприятия, общински съветници и граждани. Зам. кметът по финансовите въпроси Сия Шехтанова представи финансовата рамка на общината за 2017. Общият размер на бюджета е в размер на 32 208 393 лв., като от тях средствата от държавния бюджет са 12 930 793 лв, а собствените приходи – 17 999 297 лв.


Г-жа Шехтанова подчерта, че е заложено увеличение над 6% при изпълнение на собствените приходи, в сравнение с 2016 г. Близо 20% от общия размер на бюджета е предвиден за капиталови разходи през годината. Инвестиционната програма бе представена от гл. експерт Светослав Ранов, който разясни по конкретните параграфи и за кои обекти са предвидени средства. Общия размер на капиталовите разходи е 11 169 182 лв. Предвижда се изграждане на многофункционални спортни площадки в училищата, изграждане на детска площадка в ОДЗ „Звънче” и интерактивна площадка в ОДЗ „Самоково”. Предвидено е закупуването на имуноложки апарат на стойност 100 хил. лв. за МБАЛ. Най-сериозна си остава сумата за инфраструктура. Предвижда се основен ремонт на улици в града. Заделени са и средства за селата, като се залага основно на асфалтиране и ремонт на водопроводи. Отделно са заложени 250 хил. лв. за малки благоустроителни мерки по селата. Има инвестиции и в социалната сфера - в центъра за социална рехабилитация, дом стари хора, домашен социален патронаж. Продължава благоустрояването на „Възраждане” и „Самоково. Ще продължи и съвместната работа с ВиК, като общината ще закупува части за ремонт и подмяна на водопроводи и канали, а ВиК ще извършва строителната дейност. Сериозни средства са заложени и за проектиране, в това число за ОУП на цялата община, ОУП на Околите, ПУП за индустриалната зона, стария център на Боровец и за пазара. Сия Шехтанова подчерта, че в проекта не са индикирани средствата по европейски програми и проекти, а има и такива, които са започнали от миналата година и продължават в 2017. На обсъждането бяха поставени въпроси свързани с доуточняване на разходите по някои обекти или по отношение на предвиденото проектиране. Във връзка с проектирането на пазара, стана ясно, че се предвижда изграждане на пазар от затворен тип, с подземен паркинг. Доуточнено бе, че средствата в размер на 250 хил. лв. за населените места, не са единствените и че отделно от тях са заложени асфалтирането и водопроводите. Разяснено бе, че са заложени средства за доизграждане на осветлението в града и селата. Предвидено е и доизграждане на видеонаблюдението. На поставен от гражданин въпрос, кметът отговори, че тази година са заложени средства за цялостно измиване на улиците в града. По другия казус – защо се налага дооборудване на депото със собствени средства стана ясно, че е направен компромис, за да разполага центърът с компостираща и сепарираща инсталация. Обсъждането продължи повече от час, като основно дискусията се разрази около капиталовата програма на общината.