новини от общината

подготовка

Кметът Георгиев взе участие в Управителния съвет на Националното сдружение на Общините в Република България, проведен през тази седмица за подготовката на предстоящото Общо събрание на сдружението през месец февруари. Обсъдено е разширяването на обхвата на Фонд Флаг.


Както знаете неговата основна цел е подпомагането на общините в процеса на подготовката и успешното изпълнение на проекти като за целта се отпускат кредити. Идеята е в бъдеще да се финансират не само проекти по оперативните програми, но и извън тях, включително пътища, тротоари и др. Кметовете са коментирали и позицията на общините във връзка с новите начини за определяне на таксите за битови отпадъци. В него се казва“ проведете реална децентрализация, която ще позволи на нас и нашите граждани самостоятелно да решаваме местните ни проблеми“. Гражданите очакват решенията да се вземат по открит и ясен начин. Общините настояват държавата да поеме и изпълни ангажиментите си за предоставяне на ресурси, гарантиране на устойчивостта и независимостта на местните власти. Направени са редица конкретни предложения. Всеки нов парламент идва с добри намерения за развитие на местното самоуправление, но си отива с неизпълнени обещания, а реформите се отлагат. Всичко това води до напражение в общините. Посланието завършва с пожелание за успех в предстоящата надпревара. Общото събрание на сдружението ще се проведе на 23 февруари.

Самоковската болница е включена в списъка на общински болници в труднодостъпни или отдалечени райони за 2017г.  За оценяване на лечебните заведения, които са разположени в отдалечени и труднодостъпни райони, е предвиден специален ред, с което се гарантира достъпът на населението до медицинска помощ. Националното сдружение на общините в Република България ежегодно подготвя и представя списък на болници, отговарящи на определени критерии. Основният критерии е отдалечеността на обслужваните от общинската болница населени места от областната болница на повече от 40 км. Въведен е и коефициент за затруднения достъп до планинските населени места, който води до увеличено време на пътуване, пътната инфраструктура, релефа. Сред допълнителните критерии е относителният дял на населението в нетрудоспособна възраст и равнището на безработицата. За целта се заделя ресурс в бюджета на Министерство на здравеопазването за подкрепа на лечебни заведения. Това са общо 66 болници, сред които попада и МБАЛ – Самоков.

Проект за изменение и допълнение на закона за туризма е качен на сайта на ресорното министерство. Мотивите за предложението са, че трябва да се отреди място на туризма като приоритетен отрасъл и съответно да се регламентират функции, отговорности и дейности. Законът за туризма е основният нормативен документ, който регламентира сектора. Той беше представен още през януари 2016 година. Заради големия брой проблеми, които трябваше да бъдат решени с него, бяха организирани срещи с бранша и работни групи, които обединиха ангажираните страни. Сред новите моменти в него са разработване на регламент за националните курорти, създаване на специализирано звено за контрол към министъра на туризма, допълнително гарантиране правата на потребителите при организирани пътувания с туроператор и други. Със законопроекта се предвижда министърът на туризма да разработи и внесе за приемане в Министерския съвет проект на наредба за управление и организация на туристическата дейност на територията на националните курорти, като конкретно ще бъдат посочвани ангажиментите за изграждане, поддържане и благоустрояване на туристическа инфраструктура; зелените площи; популяризиране и рекламиране на възможностите за туризъм, осигуряване на обществения ред; организация на движението, паркирането; разполагане на преместваеми обекти и съоръжения, осигуряване на медицинско обслужване; организация на работното време и озвучаването на открити площи; контрол от компетентните органи. Очертават се по-ясно и се разширяват функциите и задачите на общинските съвети, кметове на общини, консултативни съвети. Туристическите информационни центрове играят важна роля в развитието и популяризирането на дадена туристическа дестинация и в прякото обслужване на туристите на място. За да се гарантира качеството на организацията на работа и на предоставяните услуги, с промените се въвежда сертифицирането им, което е доброволно. Туристическите центрове са ангажирани с информационна, рекламна, маркетингова, образователна и други дейности в подкрепа за развитието и популяризирането на туризма на местно ниво. Предвидена е възможността да извършват дейност и като туристически агент.

От днес 19 януари, се отменя грипната епидемия на територията на Софийска област. През втората седмица на 2017 година регистрираната заболяемост от ОРЗ и грип е на ниво 204.72%, а от началото на тази седмица се запазва тенденцията към спад на заболяемостта, информират от РЗИ-Софийска област. Поради тази причина, всички предприети противоепидемични мерки в условията на грипна епидемия се отменят, считано от 19 януари 2017 г., допълват от Регионалната здравна инспекция.

За поредна година Министерството на околната среда и водите обяви официалния старт на националната кампания „За чиста околна среда“, в която общини, кметства, училища и детски градини могат да участват с проекти за озеленяване, изграждане на детски площадки, зони за отдих и други, съобщават от пресцентъра на министерството. Кампанията се финансира от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. Тази година срокът за подаване на предложения от училища и детски градини е 17 февруари, а за общини и кметства е 2 март. Максималният размер на финансирането за общини е 10 хил. лв. на проект, а за училищата, детските градини е 5000 лв. Най-високо ще бъдат оценявани предложенията, които се осъществяват с участие на децата, както и на техните родители. При общинските проекти висока оценка ще получат тези, които са свързани с почистване на замърсени площи и облагородяването им, създаване на зони за отдих, ремонт на стари площадки. През миналата година в общината бяха реализирани три проекта по националната кампания „За чиста околна среда“ - в селата Продановци, Широки дол и Радуил.