новини от общината

заседания

Днес 20 януари, приключиха заседанията на постоянните комисии към ОбС за подготовката на януарското редовно заседание, което ще се проведе на 27 януари. Основната тема бе проектобюджетът за 2017 година.


Днес две заседания проведе комисията „Финанси и бюджет”. Преди обяд бяха разгледани проектите за бюджет на общинските предприятия и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити. Съветниците изслушаха управителите и поставиха въпросите си относно плануваните приходи, разходи и изпълнението на финансовия план. Всяко едно от общинските предприятия представи плана си за годината. С изключение на „Спортни имоти и прояви, всички останали имат балансирани бюджети, които им позволяват с приходите да покриват разходите си. На тези, които им остават преходни остатъци, като на Дом стари хора – Самоков, докладваха, че ще използват средствата за ремонти. Съветниците предложиха да се направи цялостно плануваният ремонт на покрива и саниране на фасадата. В бюджета на част от предприятията са заложени и ремонти, които също се покриват от собствените им приходи. „Спортни имоти и прояви” планират приходи в размер на 50 хил. лв., които са от наеми и спортни прояви. В сравнение с миналата година размерът на приходната част се запазва. Предприятието има разходи в размер на 450 хил.лв., като половината от тях са за издръжка на залата – около 200 хил. лв. е стойността на консумативите. 110 хил. лв. е субсидията за спортните клубове. Останалите разходи са за ремонти, заплати на персонала, външни услуги и консумативи. Дофинансирането на бюджета на предприятието е част от политиката на община Самоков за насърчаване на спортната дейност сред децата и младежите. Целия бюджет в приходната и разходната част, както и капиталната програма бяха разгледани на следобедното заседание, като комисията ще предложи за приемане проекта на общинската финансова програма.

Заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район ще се проведе на 26 и 27 януари в хотел „Боровец Хилс“ в курорта Боровец. В състава на регионалния съвет участват представители на министерства, областните управители на петте области на Югозападен район – София, Софийска, Перник, Кюстендил и Благоевград, кметове на общини и членове на общинските съвети, както и представители на социално-икономически партньори. Ще бъдат представени значими проекти на общините, бизнеса и други органи и организации. Ще бъде изнесена актуална информация относно възможностите за кандидатстване по програми, съфинансирани по европейските структурни фондове. Ще се обсъдят предложения за разработване на Алманах за регионите. Като част от дневния ред ще бъдат представени добри иновативни практики на бизнеса от Софийска област. В тази връзка Община Самоков ще презентира своите инициативи за насърчаване и подпомагане развитието на снежните спортове сред децата и младежите съвместно с фирма „Бороспорт“. През втория ден на форума е предвиден доклад за дейността на Националния доверителен екофонд, добри практики при реализиране на различни политики в Софийска област.

Заслужена награда получи Дома за стари хора в Самоков. Тя бе присъдена на управителя Виолетка Павлова и е за постигнати добри резултати и споделени добри практики. Набюдението, анализът и оценката на дома включват състоянието на материалната база, обзавеждането, и създадените условия за възрастните хора. Задоволяване потребностите на домуващите - ежедневни, здравни, и социални, също са наблюдавани и оценявани. Наградата за Дома за стари хора в Самоков бе присъдена от Фондация „Човешки ресурси в България и евроинтеграцията“, Националното сдружение на организациите за социални услуги и списание „Човешки ресурси“. Тя бе връчена на официална церемония от академик доктор Ганчо Попов, на 18 януари. Управителят на дома Виолетка Павлова сподели, че Дома за стари хора в Самоков отдавна работи добре, и че от няколко месеца са набюдава завишен интерес от страна на желаещи за настаняване - както от община Самоков, така и от други места. Тя допълни, че в момента има 30 души чакащи. За съжаление обаче, има едва 3 свободни места и предстои да бъдат настанети лица от града.